آزمون کوره الکتریکی

آزمایشگاه خدمات مشترک مقیم ( Services Laboratory )

آزمون کوره الکتریکی

25-1200 درجه سانتی‌گراد

دستگاه کوره الکتریکی

خشک‌کردن نمونه‌ها تا 1200 درجه سانتی‌گراد

خشک‌کردن نمونه‌ها تا 1200 درجه سانتی‌گراد

استاندارد ISIRI 3004

استاندارد کوره الکتریکی ( Electric oven standard )

کوره

پارامتر (ها)

1

دما ( Temprature )

(ريال)

اطلاعات تماس

ایمیل خانم مرضیه احمدی: m.ahmadi_87@yahoo.com

ثبت درخواست