آزمون آزمون کروماتوگرافی گازی دو بعدی

آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی ( Gas chromatography laboratory )

آزمون آزمون کروماتوگرافی گازی دو بعدی

دستگاه

استاندارد 7-0801-3001

استاندارد آزمون کروماتوگرافی گازی دو بعدی ( )

پارامتر (ها)

1

زمان بازداری ( Retention Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست