آزمون گستره پویا در حضور نویز سفید گوسی

آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه) ( Mobile Telecommunication Laboratory (Testing and Development) )

آزمون گستره پویا در حضور نویز سفید گوسی

موبایل

بر اساس بند 7.3 از استاندارد 3GPP TS 25.141

دستگاه مولد سیگنال برداری

تستهای گیرندگی

جهت تولید سیگنالهای مخابراتی

استاندارد NonStandard

NonStandard ( )

استاندارد 7-0301-3001

تستهای تطبیقی ایستگاه پایه TS 25.141 ( Base Station (BS) conformance testing (FDD) TS 25.141 )

بخش رادیوئی ایستگاه پایه

کاربرد در شبکه مخابرات سیار

بخش رادیوئی ایستگاه پایه

کاربرد در شبکه مخابرات سیار

پارامتر (ها)

1

نرخ خطای بیت ( BER )

(ريال)
2

نرخ خطای بیت ( BER )

(ريال)

اطلاعات تماس