آزمون گستره پویا در حضور نویز سفید گوسی

آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه) ( Mobile Telecommunication Laboratory (Testing and Development) )

آزمون گستره پویا در حضور نویز سفید گوسی

موبایل

بر اساس بند 7.3 از استاندارد 3GPP TS 25.141

دستگاه تحلیلگر سیگنال

اندازه گیریهای مرتبط با کیفیت سیگنالهای موبایل

اندازه گیری توان در فرکانسهای متفاوت

استاندارد NonStandard

NonStandard ( )

استاندارد 7-0301-3001

تستهای تطبیقی ایستگاه پایه TS 25.141 ( Base Station (BS) conformance testing (FDD) TS 25.141 )

تکرارکننده رادیوئی

تکرارکننده رادیوئی

پارامتر (ها)

1

نرخ خطای بیت ( BER )

(ريال)
2

نرخ خطای بیت ( BER )

(ريال)

اطلاعات تماس