آزمون سطح حساسیت مرجع

آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه) ( Mobile Telecommunication Laboratory (Testing and Development) )

آزمون سطح حساسیت مرجع

موبایل

بر اساس بند 7.2 از استاندارد 3GPP TS 25.141

دستگاه مولد سیگنال برداری

تستهای گیرندگی

جهت تولید سیگنالهای مخابراتی

استاندارد NonStandard

NonStandard ( )

استاندارد 7-0301-3001

تستهای تطبیقی ایستگاه پایه TS 25.141 ( Base Station (BS) conformance testing (FDD) TS 25.141 )

بخش رادیوئی ایستگاه پایه

کاربرد در شبکه مخابرات سیار

بخش رادیوئی ایستگاه پایه

کاربرد در شبکه مخابرات سیار

پارامتر (ها)

1

نرخ خطای بیت ( BER )

(ريال)
2

نرخ خطای بیت ( BER )

(ريال)

اطلاعات تماس