آزمون آزمون مدولاسیون ارسال - حداکثر خطای حوزه کد

آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه) ( Mobile Telecommunication Laboratory (Testing and Development) )

آزمون آزمون مدولاسیون ارسال - حداکثر خطای حوزه کد

موبایل

مطابق بند 6.7.2 استاندارد 3GPP TS 25.141

دستگاه مولد سیگنال برداری

تستهای گیرندگی

جهت تولید سیگنالهای مخابراتی

استاندارد NonStandard

NonStandard ( )

استاندارد 7-0301-3001

تستهای تطبیقی ایستگاه پایه TS 25.141 ( Base Station (BS) conformance testing (FDD) TS 25.141 )

بخش رادیوئی ایستگاه پایه

کاربرد در شبکه مخابرات سیار

بخش رادیوئی ایستگاه پایه

کاربرد در شبکه مخابرات سیار

پارامتر (ها)

1

حداکثر خطای حوزه کد ( Peak Code Domain Error - PCDE )

(ريال)
2

حداکثر خطای حوزه کد ( Peak Code Domain Error - PCDE )

(ريال)

اطلاعات تماس