آزمون خدمات لایه نشانـی دورانی (Spin Coating)

آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح ( Thin Layer Laboratory and Surface Physics )

آزمون خدمات لایه نشانـی دورانی (Spin Coating)

ابعاد نمونه حداکثر 1 در 1 سانتی‌متر

دستگاه لایه نشانی

لایه‌نشانی چرخشی

لایه‌‎نشانی چرخشی

استاندارد SOP 3005

استاندارد آزمون لایه‌نشانی ( Deposition test Standard )

نمونه اسپین کوتینگ

پارامتر (ها)

1

ضخامت لایه ( Layer Thickness )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست