آزمون آزمون تعیین وزن دقیق

آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانومتری ( Advanced materials and nanometer laboratory )

آزمون آزمون تعیین وزن دقیق

ترازو با دقت 4 رقم اعشار

دستگاه ترازوی دیجیتال 4 رقم اعشار

ترازو با دقت 4 رقم اعشار

ترازو با دقت 4 رقم اعشار

استاندارد ETC 3102

استاندارد آزمون تعیین وزن ( Accurate weight determination test )

آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانومتری

پارامتر (ها)

1

وزن ( Weight )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست