آزمون آزمون مدولاسیون ارسال - اندازه بردار خطا

آزمایشگاه مخابرات سیار (تست و توسعه) ( Mobile Telecommunication Laboratory (Testing and Development) )

آزمون آزمون مدولاسیون ارسال - اندازه بردار خطا

موبایل

مطابق بند 6.7.1 استاندارد 3GPP TS 25.141

دستگاه مولد سیگنال برداری

تستهای گیرندگی

جهت تولید سیگنالهای مخابراتی

استاندارد NonStandard

NonStandard ( )

استاندارد 7-0301-3001

تستهای تطبیقی ایستگاه پایه TS 25.141 ( Base Station (BS) conformance testing (FDD) TS 25.141 )

بخش رادیوئی ایستگاه پایه

کاربرد در شبکه مخابرات سیار

بخش رادیوئی ایستگاه پایه

کاربرد در شبکه مخابرات سیار

پارامتر (ها)

1

اندازه بردار خطا ( Error Vector Magnitude - EVM )

(ريال)
2

اندازه بردار خطا ( Error Vector Magnitude - EVM )

(ريال)

اطلاعات تماس