آزمون لایه نشانی به روش لایه‌نشانی با اشعه الکترونی E-Beam

آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح ( Thin Layer Laboratory and Surface Physics )

آزمون لایه نشانی به روش لایه‌نشانی با اشعه الکترونی E-Beam

بیم الکترونی

دستگاه لایه نشانی

لایه‌نشانی

لایه‌نشانی

استاندارد SOP 3004

استاندارد آزمون لایه‌نشانی ( Deposition test Standard )

لایه نشانی بیم الکترونی

پارامتر (ها)

1

ضخامت لایه ( Layer Thickness )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست