آزمون لایه نشانی به روش کند و پاش (Sputtering)

آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح ( Thin Layer Laboratory and Surface Physics )

آزمون لایه نشانی به روش کند و پاش (Sputtering)

اسپاترینگ

دستگاه لایه نشانی

لایه‌نشانی

لایه‌نشانی

استاندارد SOP 3003

استاندارد آزمون لایه‌نشانی ( Deposition test Standard )

لایه نشانی اسپاترینگ

پارامتر (ها)

1

ضخامت لایه ( Layer Thickness )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست