آزمون آزمون تعیین چگالی(ارشمیدس)

آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانومتری ( Advanced materials and nanometer laboratory )

آزمون آزمون تعیین چگالی(ارشمیدس)

تعیین چگالی سنجی دقیق به روش ارشمیدس

دستگاه ترازوی دیجیتال چگالی سنج 4 رقم اعشار

ترازوی دقیق

ترازوی دقیق

استاندارد ETC 3001

استاندارد آزمون تعیین چگالی(ارشمیدس) ( Standard for determination of density )

آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانومتری

پارامتر (ها)

1

چگالی ( Density )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست