آزمون اندازه گیری ضریب انتقال هدایت حرارتی

آزمایشگاه انتقال حرارت- ترمودینامیک ( Heat transfer-Thermodynamics Laboratory )

آزمون اندازه گیری ضریب انتقال هدایت حرارتی

مواد جامد

دستگاه اندازه گیری ضریب انتقال هدایت حرارتی

اندازه گیری ضریب انتقال هدایت حرارتی

اندازه گیری ضریب انتقال هدایت حرارتی

استاندارد ETC 1

استاندارد ضریب انتقال حرارت ( Heat transfer coefficient standard )

نمونه آزمایشگاه انتقال حرارت

پارامتر (ها)

1

ضریب انتقال هدایت حرارتی ( Thermal conductivity transfer coefficient )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست