آزمون اندازه گیری پارامترهای توان انعکاسی

آزمایشگاه تست عملکرد تراشه های مجتمع ( Performance Testing of Integrated Chips Lab )

آزمون اندازه گیری پارامترهای توان انعکاسی

130MHz-26GHz

دستگاه تحلیلگر شبکه

اندازه‌گیری پارامترهای انعکاسی

اندازه‌گیری پارامترهای انعکاسی

استاندارد IEEE 7-5401-3001

استاندارد مربوطه ( Educational Services )

نمونه آزمایشگاه تست عملکرد تراشه

پارامتر (ها)

1

پارامتر S ( Scattering Parameter )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست