آزمون اجاره پردازش گرافیکی (GPU)

آزمایشگاه پردازش سریع (HPC) ( Fast processing lab (HPC) )

آزمون اجاره پردازش گرافیکی (GPU)

براساس تعداد ساعت

دستگاه پردازنده گرافیکی

خدمات پردازش موازی

خدمات مبتنی بر GPU مدل c2075 در هر ساعت

استاندارد ETC 7-4501-3003

استاندارد استفاده از GPU ( GPU usage standart )

نمونه آزمایشگاه پردازش سریع (HPC)

پارامتر (ها)

1

هسته ( core )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست