آزمون میکروسکوپ فلورسانس

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Institute )

آزمون میکروسکوپ فلورسانس

کانال FITC: طول‌موج تحریک ۴۸۰ نانومتر و طول‌موج نشر ۵۳۵ نانومتر ؛ فلوروفور ‌؛ و کانال TRITC: طول‌موج تحریک ۵۴۰ نانومتر و طول‌موج نشر ۶۰۵ نانومتر.

دستگاه میکروسکوپ فلورسانس 

تصویربرداری از نمونه های رنگ آمیزی شده

استاندارد ETC 7-1402-3056

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

پژوهشکده علوم و فناوری نانو-نانوساختار2

پارامتر (ها)

1

مشاهده نمونه رنگ آمیزی شده زیر میکروسکوپ فلورسانس ( Fluorescent Microscopy )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست