آزمون همولایزیس

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Institute )

آزمون همولایزیس

دستگاه خوانشگر الایزا

بررسی تست MTT

بررسی تست MTT

استاندارد ETC 7-1402-3055

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

پژوهشکده علوم و فناوری نانو-نانوساختار2

پارامتر (ها)

1

همولایزیس ( Hemolysis )

(ريال)
2

کار اضافی ( extra work )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست