آزمون خستگی کم چرخه محوری-پیچشی (دو محوره)

آزمایشگاه بیومکانیک ( Biomechanics Laboratory )

آزمون خستگی کم چرخه محوری-پیچشی (دو محوره)

نیرو: 0 تا 2000 نیوتن و گشتاور: 0 تا 380 نیوتن متر

دستگاه خستگی

آزمون های کشش، فشار، پیچش، خستگی

آزمون های کشش، فشار، پیچش، خستگی

استاندارد ASTM E2207

آزمون خستگی محوری-پیچشی کرنش-کنترل با نمونه های لوله ای جداره نازک ( Strain-Controlled Axial-Torsional Fatigue Testing with Thin-Walled Tubular Specimens )

نمونه آزمایشگاه بیومکانیک

پارامتر (ها)

1

تعداد سیکل ( Number of cycles )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست