آزمون خستگی کم چرخه محوری

آزمایشگاه بیومکانیک ( Biomechanics Laboratory )

آزمون خستگی کم چرخه محوری

0 تا 20000 نیوتن

دستگاه خستگی

آزمون های کشش، فشار، پیچش، خستگی

آزمون های کشش، فشار، پیچش، خستگی

استاندارد ASTM ASTM E466

انجام آزمون خستگی محوری نیرو-کنترل با دامنه ثابت برای مواد فلزی ( Standard Practice for Conducting Force Controlled Constant Amplitude Axial Fatigue Tests of Metallic Materials )

نمونه آزمایشگاه بیومکانیک

پارامتر (ها)

1

تعداد سیکل ( Number of cycles )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست