آزمون پیچش

آزمایشگاه بیومکانیک ( Biomechanics Laboratory )

آزمون پیچش

0 تا 380 نیوتن متر

دستگاه خستگی

آزمون های کشش، فشار، پیچش، خستگی

آزمون های کشش، فشار، پیچش، خستگی

استاندارد ISO 18338

مواد فلزی-آزمون پیچش در دمای محیط ( Metallic materials — Torsion test at ambient temperature )

نمونه آزمایشگاه بیومکانیک

پارامتر (ها)

1

استحکام پیچشی ( Torsional strength )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست