آزمون کشش

آزمایشگاه بیومکانیک ( Biomechanics Laboratory )

آزمون کشش

0 تا 20000 نیوتن

دستگاه خستگی

آزمون های کشش، فشار، پیچش، خستگی

آزمون های کشش، فشار، پیچش، خستگی

استاندارد ASTM E08

روش های آزمون استاندارد برای آزمون کشش مواد فلزی ( Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic Materials )

نمونه آزمایشگاه بیومکانیک

پارامتر (ها)

1

استحکام کششی ( Tensile strength )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست