آزمون زاویه تماس (Contact Angle)

آزمایشگاه میکرونانوسیال ( Micronanofluid Laboratory )

آزمون زاویه تماس (Contact Angle)

زاویه بین 0 تا 180 درجه

دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس

اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک

اندازه‌گیری زاویه تماس استاتیک

استاندارد ASTM D7334

استاندارد اندازه گیری زاویه تماس ( Contact angle measurement standard )

نمونه آزمایشگاه میکرونانوسیال

پارامتر (ها)

1

زاویه تماس ( Contact Angle )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست