آزمون فشار

آزمایشگاه بیومکانیک ( Biomechanics Laboratory )

آزمون فشار

0 تا 20000 نیوتن

دستگاه خستگی

آزمون های کشش، فشار، پیچش، خستگی

آزمون های کشش، فشار، پیچش، خستگی

استاندارد ASTM E09

روش های آزمون استاندارد برای آزمون فشار مواد فلزی در دمای اتاق ( Standard Test Methods of Compression Testing of Metallic Materials at Room Temperature )

نمونه آزمایشگاه بیومکانیک

پارامتر (ها)

1

استحکام فشاری ( Compressive strength )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست