آزمون طیف سنجی مادون قرمز همراه آماده سازی نمونه

آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی ( Central Laboratory of the Faculty of Chemistry )

آزمون طیف سنجی مادون قرمز همراه آماده سازی نمونه

400 تا 4000cm-1

دستگاه طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

شناسایی گروه‌های عاملی

قابلیت آنالیز نمونه‌های پودر و مایع از 400 تا 4000cm-1

قابلیت آنالیز نمونه‌های پودر و مایع

استاندارد ETC 3002

FTIR Test Standard ( FTIR Test Standard )

طیف سنجی مادون قرمز

پارامتر (ها)

1

آماده‌سازی و طیف جذب ( Infrared Spectroscopy by Sampling )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست