آزمون لایه نشانی به روش تبخیر بخار فیزیکی PVD

آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح ( Thin Layer Laboratory and Surface Physics )

آزمون لایه نشانی به روش تبخیر بخار فیزیکی PVD

لایه نشانی PVD

دستگاه لایه نشانی

لایه‌نشانی روی زیرلایه‌ها

لایه‌نشانی

استاندارد SOP 3002

استاندارد آزمون لایه‌نشانی ( Deposition test Standard )

لایه نشانی PVD

پارامتر (ها)

1

ضخامت لایه ( Layer Thickness )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست