آزمون طیف سنجی فوتولومینسانس

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری ( Laboratory of nanoparticles and nanometer coatings )

آزمون طیف سنجی فوتولومینسانس

اندازه گیری طیف تابشی نمونه در بازه طیفی 200 تا 1100 نانومتر

برای برانگیختگی نمونه فقط لیزرهایی با طول موجهای 355 و 402 نانومتر موجود است. دقت نمایید در صورتیکه نمونه برای این دو طول موج مناسب هستند درخواست ثبت شود.

دستگاه طیف‌سنج مرئى - فرابنفش 

اندازه گیری طیف نوری در بازه 200 تا 1100 نانومتر

اندازه گیری طیف نوری در بازه 200 تا 1100 نانومتر

-

استاندارد .Int. Pro 7-0102-3009

استاندارد آزمون فوتولومینسانس ( Photoluminescence standard )

نمونه آزمایشگاه نانوذرات و پوشش ها

پارامتر (ها)

1

تابش فوتولومینسانس ( photoluminescence )

(ريال)
2

تابش فوتولومینسانس برای بیشتر از 5 نمونه ( Photoluminescence for more than 5 samples )

(ريال)

اطلاعات تماس

شماره واتس‌اپ: 09389732968 (این شماره فقط اکانت واتس‌اپ آن فعال است)

ثبت درخواست