آزمون الکترو اچ

آزمایشگاه متالوگرافی ( Metallography Laboratory )

آزمون الکترو اچ

الکترواچ برای مطالعه ساختار

دستگاه یکسو کننده

الکترواچ برای مطالعه ساختار

الکترواچ برای مطالعه ساختار

استاندارد ETC 7-1206-3007

الکترواچ ( Electro etching )

نمونه الکترواچ

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست