آزمون آماده سازی نمونه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی ( Metallography Laboratory )

آزمون آماده سازی نمونه متالوگرافی

آماده سازی نمونه متالوگرافی و خدمات پولیش متالوگرافی نمونه

آماده سازی نمونه متالوگرافی و خدمات پولیش متالوگرافی نمونه

دستگاه دستگاه الکتروشیمیایی 

آماده سازی نمونه های فلزی برای متالوگرافی خدمات پولیش متالوگرافی نمونه

آماده سازی نمونه های فلزی برای متالوگرافی خدمات پولیش متالوگرافی نمونه

استاندارد ETC 7-1206-3004

استاندارد آماده سازی نمونه متالوگرافی ( preparing the sample )

نمونه متالوگرافی

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست