آزمون مطالعه ماکروسکوپی

آزمایشگاه متالوگرافی ( Metallography Laboratory )

آزمون مطالعه ماکروسکوپی

هزینه مطالعه ماکروسکوپی همراه گزارش 6000000 ریال است. هزینه عکسبرداری استریو ماکروسکوپی تا 5 عکس 2000000 ریال است و اضافه بر 5 عکس، هر عکس 500000 ریال است.

دستگاه میکروسکوپ نوری

مطالعات ماکروسکوپی و مشاهده ساختار ماکرو و تصویربرداری استریو

مشاهده ساختار ماکرو و تصویربرداری استریو

هزینه مطالعه ماکروسکوپی همراه گزارش 6000000 ریال است. هزینه عکسبرداری استریو ماکروسکوپی تا 5 عکس 2000000 ریال است و اضافه بر 5 عکس، هر عکس 500000 ریال است.

استاندارد ETC 7-1206-3003

مطالعه ماکروسکوپی ( Macroscopic study )

نمونه متالوگرافی

پارامتر (ها)

1

عملی- مطالعه ماکروسکوپی ( practical )

(ريال)
2

عملی- عکسبرداری ماکروسکوپی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست