آزمون پرس

آزمایشگاه متالوگرافی ( Metallography Laboratory )

آزمون پرس

پرس , مانت گرم و سرد نمونه متالوگرافی

پرس , مانت گرم و سرد نمونه متالوگرافی

دستگاه دستگاه پرس

پرس گرم و مانت نمونه برای متالوگرافی

پرس گرم و مانت نمونه برای متالوگرافی

استاندارد ETC 7-1206-3011

استاندارد پرس ( press )

نمونه پرس

پارامتر (ها)

1

عملی - پرس (مانت) گرم ( practical )

(ريال)
2

عملی - پرس (مانت) سرد ( press )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست