آزمون برش فلزات

آزمایشگاه متالوگرافی ( Metallography Laboratory )

آزمون برش فلزات

برش فلزات تا قطر 30 میلی متر 300000 ریال است. برش فلزات تا قطر 50 میلی متر 500000 ریال است.

دستگاه دستگاه برش ورق آهن

برش فلزات

برش فلزات تا قطر 30 میلی متر 300000 ریال است. برش فلزات تا قطر 50 میلی متر 500000 ریال است.

استاندارد ETC 7-1206-3010

استاندارد برش ( cutter )

نمونه برش

پارامتر (ها)

1

عملی- برش تا قطر 30 میلی متر ( practical )

(ريال)
2

عملی- برش تا قطر 50 میلی متر ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست