آزمون کروماتوگرافی گازی GC

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون کروماتوگرافی گازی GC

آنالیز مخلوط گازی

آنالیز مخلوط گازی

دستگاه کروماتوگرافی گازی

آنالیز مخلوط گازی

آنالیز مخلوط گازی

دارای دتکتور TCD

دارای ستون های porapackQ و molecularsieve 5A

استاندارد ASTM 3017

استاندارد GC ( GC standard )

ASTM D4626-95(2019)

نمونه GC

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست