آزمون طیف سنج مرئی/ فرابنفش

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون طیف سنج مرئی/ فرابنفش

اندازه‌گیری جذب محلول ها در طول موج های مختلف

اندازه‌گیری جذب محلول ها در طول موج های مختلف

دستگاه طیف‌سنج مرئى - فرابنفش 

اندازه‌گیری جذب محلول ها در طول موج های مختلف

اندازه‌گیری جذب محلول ها در طول موج های مختلف

استاندارد ASTM 3016

استاندارد آزمون طیف سنجی uv-vis ( uv standard )

ASTM E169-16

نمونه uv

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست