آزمون نور سنج شعله ای

آزمایشگاه آنالیز دانشکده م شیمی و نفت ( Analysis Laboratory of the Faculty of Chemical and Petroleum Engineering )

آزمون نور سنج شعله ای

0-199.9ppm

غلظت های عناصر:detection Na 0.2ppm K 0.2ppm Li 0.25ppm Ca 15ppm Ba 30ppm

دستگاه نورسنج شعله‌ای 

فلیم فتومتر کاربرد کمی و کیفی بسیاری دارد. این دستگاه، تک فام سازهایی با طول موج های مشخص ساطع می‌کند. امواج ساطع شده به تشخیص فلزات در نمونه مورد آزمایش، کمک می‌کنند. فلیم فتومتر، دسترسی به فلزات قلیایی و قلیایی خاکی را ممکن می‌سازد. این فلزات در زمینه کشاورزی بسیار حائز اهمیت می‌باشند؛ زیرا مقدار کود مورد نیاز خاک را با استفاده از آنالیز شعله خاک تعیین می‌کنند. در زمینه پزشکی نیز یون های +Na و +K موجود در مایعات بدن، ماهیچه‌ها و قلب را می‌توان با رقیق سازی سرم خون درون شعله اندازه‌گیری کرد. در بخش صنایع غذایی، نوشیدنی‌های غیر الکلی، مشروبات الکلی و آبمیوه‌ها با استفاده از فلیم فتومتر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

دستگاه فلیم فتومتر برای تعیین غلظت پتاسیم، سدیم، لیتیم، کلسیم و باریم کاربرد دارد

هر نمونه 0000ر350یال وبرای هر نمونه 3استاندارد لازم است بااستاندارد1400000 هزینه خواه داشت.

استاندارد SOP 3013

نور سنج شعله ای ( flame photometer )

غلظت نمونه ها بایدطبق موارد زیر باشدdetection Na 0.2ppm K 0.2ppm Li 0.25ppm Ca 15ppm Ba 30ppm

ppm0-199.9

نورسنج شعله ای

پارامتر (ها)

1

نورسنج شعله ای ( flame photometer )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست