آزمون تهیه براده و یا پودر از نمونه های جامد

آزمایشگاه سنتز و شیمی مواد پیشرفته ( Advanced Materials Synthesis and Chemistry Laboratory )

آزمون تهیه براده و یا پودر از نمونه های جامد

فرآیند آماده سازی و تهیه براده یا پودر از نمونه های جامد

دستگاه هیتر استیرر

hotplate stirrer گرم کردن و همزدن به روش مغناطیسی

hotplate stirrer گرم کردن و همزدن به روش مغناطیسی

استاندارد ETC 3020

استاندارد آماده سازی نمونه های جامد ( preparing the solid samples )

آماده سازی و تهیه براده از نمونه های جامد

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست