آزمون خدمات سنسور و الکترود

آزمایشگاه آنالیز حرکت ( Motion analysis laboratory )

آزمون خدمات سنسور و الکترود

خدمات سنسور و سیگنال

دستگاه الکترومایوگرافی

ثبت فعالیت های عضلات سطحی

ثبت فعالیت های عضلات سطحی

استاندارد ETC 3011

خدمات سنسور و الکترود ( Sensor and electrode services )

الکترومایوگرافی

پارامتر (ها)

1

ساعت ( Time )

(ريال)
2

ساعت ( Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست