آزمون خدمات داده برداری

آزمایشگاه آنالیز حرکت ( Motion analysis laboratory )

آزمون خدمات داده برداری

پردازش داده

دستگاه دوربین مادون قرمز

ثبت موقعیت مکانی مارکرهای نصب شده روی مفاصل

ثبت موقعیت مکانی مارکرهای نصب شده روی مفاصل

استاندارد ETC 3010

خدمات داده برداری ( Data Processing )

دوربین مادون قرمز

پارامتر (ها)

1

ساعت ( Time )

(ريال)
2

ساعت ( Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست