آزمون Low angle XRD فوریتی

آزمایشگاه پرتو ایکس (X-Ray) ( X-Ray Laboratory )

آزمون Low angle XRD فوریتی

0.8-10 درجه

دستگاه طیف‌سنج پراش پرتو ایکس

بررسی ساختار کریستالین مواد

بررسی ساختار کریستالین مواد

استاندارد BSI BSEn 13925-1,2, 3

آزمون غیرمخرب پراش پرتو ایکس از مواد پلی‌کریستالین و آمورف -2 ( Non-destructive testing-X-ray diffraction from polycrystalline and amorphous materials-2 procedures )

0.8-10 درجه

نمونه Low Angle XRD

پارامتر (ها)

1

Low angle XRD فوریتی ( Low angle XRD Urgency )

(ريال)

اطلاعات تماس

ساعت پاسخگویی کارشناس آزمایشگاه از ساعت 10 الی 11 روزهای کاری

ایمیل کارشناس دوم (خانم نداسادات فعال نظری): n.nazari@sharif.ir

ثبت درخواست