آزمون آماده سازی نمونه الکتروریسی

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون آماده سازی نمونه الکتروریسی

هزینه آماده سازی نمونه الکتروریسی تا یک ساعت رایگان و بیشتر از یک ساعت به ازای هر ساعت 330000 ریال است.

دستگاه الکتروریسی

ریسیدن الیاف جهت کاربردهای زیستی

ریسیدن الیاف جهت کاربردهای زیستی

استاندارد ETC 3015

الکتروریسی ( Electro spinning )

الکتروریسی

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست