آزمون آموزش کار با دستگاه uv

آزمایشگاه سنتز و شیمی مواد پیشرفته ( Advanced Materials Synthesis and Chemistry Laboratory )

آزمون آموزش کار با دستگاه uv

اموزش

دستگاه طیف‌سنج مرئى - فرابنفش 

اندازه گیری کیفی و کمی محلولها و رسم منحنی طیف جذب مولکولی

اندازه گیری کیفی و کمی محلولها و رسم منحنی طیف جذب مولکولی

استاندارد ETC 3019

استاندارد آزمون طیف سنجی uv-vis ( uv standard )

نمونه uv

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)
2

تئوری ( theory )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست