آزمون کجلدال

آزمایشگاه آب و فاضلاب مرکز بیوشیمی ( Water and Wastewater Laboratory of Biochemistry Center )

آزمون کجلدال

نامحدود

برای تعیین مقدار آمونیاک به کار می رود

دستگاه کجلدال

دستگاه کجلدال یا کلدال همان دستگاه هضم و تقطیر برای اندازه گیری نیتروژن و پروتئین در آب و مواد غذایی و مواد نفتی به روش کلدال بوده که روش استاندارد و رفرانس می باشد .

برای تعیین مقدار آمونیاک در محلول دریافت کننده . مقدار نیتروژن موجود در یک نمونه را می توان از مقدار کمی یونهای آمونیاک در محلول دریافت کننده محاسبه کرد.

پارامتر (ها)

اطلاعات تماس