همکاری های متقابل با مراکز خارج از دانشگاه

 

مرکز خدمات آزمایشگاهی در راستای اهداف مجموعه و با توجه به اهمیت ارتباط و استفاده از امکانات و استعدادهای آزمایشگاهی تخصصی، قراردادهایی را با مراکز و دانشگاه های مختلف، به شرح زیر منعقد نموده است که بر این اساس دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از تخفیف هایی در خدمات آزمایشگاهی آن مرکز برخوردار خواهند شد :

 

1. - مرکز پژوهش متالوژی رازی

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین مرکز پژوهش متالوژی رازی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ  1399/11/24 از 20 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. همچنین در مورد آزمون های XRD، SEM و XRF در مجموع 30 درصد تخفیف منظور خواهد شد. با توجه به اینکه تخفیف دانشجویی جداگانه ای منظور نخواهد شد. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در  مرکز پژوهش متالوژی رازی

 

 -2. آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1399/05/21 از 15 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 -3. پژوهشگاه شیمی و مهندس شیمی

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین پژوهشگاه شیمی و مهندس شیمی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1401/1/18 از 20 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در پژوهشگاه شیمی و مهندس شیمی

 

 -4. بنیاد علوم کاربردی رازی

 براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین بنیاد علوم کاربردی رازی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1399/12/28 از 20 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در بنیاد علوم کاربردی رازی

 

 -5. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ  1400/04/11  از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد و در صورتی که تعداد نمونه ها در یک مرحله تقاضا بیش از 50 عدد باشد از 10 درصد تخفیف اضافه در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. همچنین در آزمایشگاه  FE-SEM برای هزینه نمونه هایی که بدون حضور متقاضی مورد آنالیز قرار می گیرد، 10 درصد تخفیف نسبت به تعرفه عادی محاسبه خواهد شد. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

6. - جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1400/07/09 از 10 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

 

 -7. شرکت خاتم پلیمر

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین شرکت خاتم پلیمر و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1399/10/30 از 10 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در شرکت خاتم پلیمر

 

 -8. دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1399/04/10 از 20 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

 -9. دانشگاه شیراز

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین دانشگاه شیراز و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1400/01/20 از 20 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در دانشگاه شیراز

 

 -10. شرکت آراکاوش پژوه

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین شرکت آراکاوش پژوه و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1400/08/01 از تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در شرکت آراکاوش پژوه

 

11. - دانشگاه دامغان

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین دانشگاه دامغان و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1400/01/20 از 10 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در دانشگاه دامغان

 

12. - شرکت سیالات حفاری پارس

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین شرکت سیالات حفاری پارس و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ  1400/06/02 از 10درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در شرکت سیالات حفاری پارس

 

.13- شرکت مهندسی و ساخت نیروهای اتمی

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی ما بین شرکت مهندسی و ساخت نیروهای اتمی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ  1402/02/01 از 10درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در شرکت مهندسی و ساخت نیروهای اتمی (لیست خدمات)

 

.14- شرکت بیم گستر تابان

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین شرکت بیم گستر تابان و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1400/02/27 از 10 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در شرکت بیم گستر تابان

 

.15- دانشگاه آزاد اسلامی

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1400/09/24 از 10 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در دانشگاه آزاد اسلامی