دانلود فرم ها

" متقاضیان گرامی لطفاً به تاریخ امحا نمونه که در فرم درخواست آزمون ها درج شده است توجه کنید. در صورت درخواست عودت نمونه از طریق پست توسط مرکز خدمات آزمایشگاهی، در فرم مربوطه مشخص کرده و رسید پرداخت مبلغ پست (200000 ریال) را به همراه فرم ارسال نمونه و فاکتور (در لیست زیر) تکمیل‌شده به آدرس مرکز خدمات آزمایشگاهی ارسال نمایید."

 

فرم ثبت درخواست خدمات آزمایشگاهی (سایر آزمون‌ها)


فرم ثبت درخواست FE-SEM


فرم ثبت درخواست XRD (کفا)


فرم ثبت درخواست XRR (کفا)


فرم ثبت درخواست SAXS (کفا)


فرم ثبت درخواست DLS و زتا (کفا)


فرم ثبت درخواست ICP - OES (کفا)


فرم ثبت درخواست TEM (کفا)


فرم ثبت درخواست GC MASS (کفا)


فرم ثبت درخواست NMR


فرم ثبت درخواست آزمایشگاه آب و فاضلاب پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست


فرم ثبت درخواست TGA - DSC آزمایشگاه آنالیز حرارتی پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی، آب و محیط زیست


فرم ثبت درخواست TGA - DTA پژوهشکده علوم و فناوری های نانو


فرم ثبت درخواست ICP - OES پژوهشکده علوم و فناوری های نانو


فرم ثبت درخواست آنالیز کوانتومتری


فرم ثبت درخواست آنالیز رامان


فرم پذیرش نمونه آزمایشگاه مرجع کالیبراسیون سنجش گازها


فرم درخواست تکرار آزمون


فرم درخواست ارسال نمونه یا فاکتور


فرم ثبت شکایت


فرم درخواست استرداد وجه


فرم تخفیف ویژه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف


فرم پرداخت هزینه آزمایشگاه مرکزی  از محل گرنت آموزشی (داخل دانشگاه)


راهنمای استفاده از فایل هایی با پسوند dx, asc, txt, spt, ...  جهت رسم نمودار اکسل


فایل راهنما و نرم افزار آنالیز نتایج حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی