دانلود فرم ها

فرم ثبت درخواست آزمون


فرم درخواست ارسال نمونه و یا فاکتور


فرم ثبت شکایت


فرم درخواست استرداد وجه


فرم تخفیف ویژه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف


فرم درخواست تکرار آزمون


فرم پرداخت هزینه آزمایشگاه مرکزی  از محل گرنت آموزشی (داخل دانشگاه)


فرم انجام خدمات آزمایشگاهی داخلی(گرنت نوع چهارم)


فرم ثبت درخواست FE-SEM


فرم ثبت درخواست XRD (کفا)


فرم ثبت درخواست XRR (کفا)


فرم ثبت درخواست SAXS (کفا)


فرم ثبت درخواست DLS و زتا (کفا)


فرم ثبت درخواست ICP (کفا)


فرم ثبت درخواست TEM (کفا)


فرم ثبت درخواست GC MASS (کفا)


فرم ثبت درخواست آزمایشگاه آب و فاضلاب (مرکز تحقیقات آب و انرژی)- به دلیل انتقال آزمایشگاه‌های انستیتو آب و انرژی، پذیرش نمونه برای این آزمایشگاه‌ها تا اطلاع بعدی متوقف و در اولین فرصت پس از جا‌به‌جا شدن آزمایشگاه‌ها اطلاع‌رسانی و پذیرش نمونه آغاز خواهد شد.


فرم ثبت درخواست آنالیز حرارتی(مرکز تحقیقات آب و انرژی)


راهنمای استفاده از فایل هایی با پسوند dx, asc, txt, spt, ...  جهت رسم نمودار اکسل


فایل راهنما و نرم افزار آنالیز نتایج حاصل از میکروسکوپ نیروی اتمی