جستجو مبتنی بر: نام دانشکده/نام آزمایشگاه/ نام آزمون:
جستجو:

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز CO ( سنجش غلظت گاز CO)

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گاز

تعرفه: 8100000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز SO2 ( سنجش غلظت گاز SO2)

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گاز

تعرفه: 8100000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز NOx ( سنجش غلظت گاز NOx)

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گاز

تعرفه: 8100000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: کالیبراسیون آنالایزر گاز O3 ( سنجش غلظت گاز O3)

مدیر آزمایشگاه: حبیب باقری

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: مرجع کالیبراسیون سنجش گاز

تعرفه: 8100000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: طیف­ سنجی تشدید پلاسمون سطحی LSPR

مدیر آزمایشگاه: محمدرضا اجتهادی

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: طیف­‌سنجی تشدید پلاسمون سطحی LSPR

تعرفه: 1133000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: تعیین اندازه ذرات /پتانسیل زتا (Zeta Size )

مدیر آزمایشگاه: داود قرایلو

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: DLS کفا (همکار)

تعرفه: 1960000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: فیلتراسیون DLS

مدیر آزمایشگاه: داود قرایلو

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: DLS کفا (همکار)

تعرفه: 440000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: تعیین اندازه ذرات

مدیر آزمایشگاه: داود قرایلو

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: DLS کفا (همکار)

تعرفه: 1140000 ریال

فعال

ISO 17025

آزمون: پتانسیل زتا

مدیر آزمایشگاه: داود قرایلو

دانشکده/ پژوهشکده/ مرکز: مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه: DLS کفا (همکار)

تعرفه: 1140000 ریال

فعال

ISO 17025

اولین   قبلی  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  بعدی   آخرین
Page 1 of 53

آنالیز FE-SEM | تفسیر آنالیز FE-SEM | قیمت آنالیز FE-SEM |  میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM | تحلیل تصاویر FE-SEM  | هزینه آنالیز FE-SEM | اساس کار دستگاه FE-SEM | آزمون FE-SEM | تست FE-SEM | معرفی آنالیز FE-SEM | مشخصات دستگاه  آنالیز FE-SEM | کاربردهای آنالیز FE-SEM | کاربرد دستگاه FE-SEM | روش کار با دستگاه FE-SEM

آنالیز FE-SEM | تفسیر آنالیز FE-SEM | قیمت آنالیز FE-SEM |  میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM | تحلیل تصاویر FE-SEM  | هزینه آنالیز FE-SEM | اساس کار دستگاه FE-SEM | آزمون FE-SEM | تست FE-SEM | معرفی آنالیز FE-SEM | مشخصات دستگاه  آنالیز FE-SEM | کاربردهای آنالیز FE-SEM | کاربرد دستگاه FE-SEM | روش کار با دستگاه FE-SEM

آنالیز FE-SEM | تفسیر آنالیز FE-SEM | قیمت آنالیز FE-SEM |  میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM | تحلیل تصاویر FE-SEM  | هزینه آنالیز FE-SEM | اساس کار دستگاه FE-SEM | آزمون FE-SEM | تست FE-SEM | معرفی آنالیز FE-SEM | مشخصات دستگاه  آنالیز FE-SEM | کاربردهای آنالیز FE-SEM | کاربرد دستگاه FE-SEM | روش کار با دستگاه FE-SEM

آنالیز FE-SEM | تفسیر آنالیز FE-SEM | قیمت آنالیز FE-SEM |  میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM | تحلیل تصاویر FE-SEM  | هزینه آنالیز FE-SEM | اساس کار دستگاه FE-SEM | آزمون FE-SEM | تست FE-SEM | معرفی آنالیز FE-SEM | مشخصات دستگاه  آنالیز FE-SEM | کاربردهای آنالیز FE-SEM | کاربرد دستگاه FE-SEM | روش کار با دستگاه FE-SEM

آنالیز FE-SEM | تفسیر آنالیز FE-SEM | قیمت آنالیز FE-SEM |  میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM | تحلیل تصاویر FE-SEM  | هزینه آنالیز FE-SEM | اساس کار دستگاه FE-SEM | آزمون FE-SEM | تست FE-SEM | معرفی آنالیز FE-SEM | مشخصات دستگاه  آنالیز FE-SEM | کاربردهای آنالیز FE-SEM | کاربرد دستگاه FE-SEM | روش کار با دستگاه FE-SEM

آنالیز FE-SEM | تفسیر آنالیز FE-SEM | قیمت آنالیز FE-SEM |  میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM | تحلیل تصاویر FE-SEM  | هزینه آنالیز FE-SEM | اساس کار دستگاه FE-SEM | آزمون FE-SEM | تست FE-SEM | معرفی آنالیز FE-SEM | مشخصات دستگاه  آنالیز FE-SEM | کاربردهای آنالیز FE-SEM | کاربرد دستگاه FE-SEM | روش کار با دستگاه FE-SEM

آنالیز FE-SEM | تفسیر آنالیز FE-SEM | قیمت آنالیز FE-SEM |  میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM | تحلیل تصاویر FE-SEM  | هزینه آنالیز FE-SEM | اساس کار دستگاه FE-SEM | آزمون FE-SEM | تست FE-SEM | معرفی آنالیز FE-SEM | مشخصات دستگاه  آنالیز FE-SEM | کاربردهای آنالیز FE-SEM | کاربرد دستگاه FE-SEM | روش کار با دستگاه FE-SEM

آنالیز FE-SEM | تفسیر آنالیز FE-SEM | قیمت آنالیز FE-SEM |  میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM | تحلیل تصاویر FE-SEM  | هزینه آنالیز FE-SEM | اساس کار دستگاه FE-SEM | آزمون FE-SEM | تست FE-SEM | معرفی آنالیز FE-SEM | مشخصات دستگاه  آنالیز FE-SEM | کاربردهای آنالیز FE-SEM | کاربرد دستگاه FE-SEM | روش کار با دستگاه FE-SEM

آنالیز FE-SEM | تفسیر آنالیز FE-SEM | قیمت آنالیز FE-SEM |  میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM | تحلیل تصاویر FE-SEM  | هزینه آنالیز FE-SEM | اساس کار دستگاه FE-SEM | آزمون FE-SEM | تست FE-SEM | معرفی آنالیز FE-SEM | مشخصات دستگاه  آنالیز FE-SEM | کاربردهای آنالیز FE-SEM | کاربرد دستگاه FE-SEM | روش کار با دستگاه FE-SEM

آنالیز FE-SEM | تفسیر آنالیز FE-SEM | قیمت آنالیز FE-SEM |  میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM,FE-SEM  | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی FE-SEM | آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FE-SEM | تحلیل تصاویر FE-SEM  | هزینه آنالیز FE-SEM | اساس کار دستگاه FE-SEM | آزمون FE-SEM | تست FE-SEM | معرفی آنالیز FE-SEM | مشخصات دستگاه  آنالیز FE-SEM | کاربردهای آنالیز FE-SEM | کاربرد دستگاه FE-SEM | روش کار با دستگاه FE-SEM