شماره: 57
2019/09/03 - 03:08
توقف موقت ارائه خدمات دستگاه FE-SEM

به اطلاع متقاضیان خدمات تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی می‌رساند که به دلیل تعمیرات دوره‌ای ارائه خدمات دستگاه FE-SEM مرکز تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

حق انتشار محفوظ است ©