آدرس

فرم تماس

اطلاعات تماس شما

پیام شما

اطلاعات تماس

پذیرش 021-66166246-8
نمابر 021-66072563
رایانامه clab@sharif.ir
تلگرام کلیک کنید
آدرس تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی
کد پستی 1458889694