اطلاعات تماس

پذیرش 021-66166246-8
نمابر 021-66072570
رایانامه clab@sharif.edu
تلگرام کلیک کنید
آدرس تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی
کد پستی 1458889694

جزییات اطلاعات تماس

 

پس از تماس با شماره 8-66166246 داخلی مورد نظر خود را شماره گیری فرمایید

 

نام و نام خانوادگی عنوان داخلی
نعیمه ناصری مدیر مرکز 119
علیرضا امیرآبادی مدیر داخلی 101
محمدعلی ورشابی رابط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی - رابط شاعا 104
آتوسا زنگنه مسئول قراردادها و پشتیبانی نرم افزار 122
حسین رحمانی امور خدماتی 118
نادر رزم آرا مشاور استاندارد و ایزو 123
سیاوش توکلی عامل مالی / طراحی، بهینه سازی و توسعه پرتال 108
مریم فتاحی حسابدار 125
محمد شاه محمدی مشاور مالی 120
منصوره امینی پاسخگوی پذیرش 113
نینا حسن پور متصدی پذیرش 102
     
عاطفه السادات کاهه آزمایشگاه مرجع گازها 111
محمدعلی ورشابی آزمایشگاه LSPR و آزمایشگاه رشد تک بلور 109
منصوره امینی آزمایشگاه AFM  106
آزمایشگاه کانفوکال 116
مرضیه احمدی - عاطفه السادات کاهه آزمایشگاه ICP 111
آزمایشگاه GC 111
محمدمهدی صفاری مدیر فنی آزمایشگاه XRD 121
الهام بازیار آزمایشگاه XRD 115
نداسادات فعال نظری آزمایشگاه XRD 114
وحید شجاعی - مریم گل آبادی آزمایشگاه SEM 105
آزمایشگاه خدمات مشترک 107
داود قرایلو آزمایشگاه TEM و DLS 110
- آزمایشگاه خواص مکانیکی 117

فرم تماس

اطلاعات تماس شما

پیام شما

آدرس